Kotva
Gymnázium
Bakaláři

Mapa webu
A
A
A

Gymnázium International


Výsledky druhého kola přijímacího řízení

Gymnázium International (Velikost: 356.43 kB)


2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/24 GYM

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání oboru Všeobecné gymnázium pro školní rok 2023/24.


Přihlášky s výsledky didaktických testů zasílejte na adresu školy, nebo odevzdávejte osobně

od 2.5. 2023 do 12:30, 3.5.2023 od 11:30, 4.5.2023 do 12:00.  Ostatní dny do 16. 5. 2023  v době od 8:00 - 16:00

na sekretariát školy.

Výsledky přijímacího řízení 2. kola budou zveřejněny do 19.5.2023.

 

Uchazeč bude hodnocen na základě bodů:

BODY ZŠ = 34 - 3 * (PRUM_8P + PRUM_8K + PRUM_9P) a
BODY z jednotné přijímací zkoušky Cermat.

 

Pokud nebudou dodány výsledky JPZ Cermat, nebudeme přihlášku akceptovat!

 

Dále se započítává max. 10 bodů za každé umístění na 1. - 3. místě v jakékoliv předmětové olympiádě během 6. – 9. ročníku ZŠ, resp. ze srovnatelných ročníků víceletého gymnázia, (Fyzikální olympiáda, Matematická olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, Soutěže v cizích jazycích, Olympiáda v českém jazyce, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Soutěž DDM v programování) – umístění musí být doloženo originálem nebo ověřenou kopií diplomu a odevzdáno jako příloha přihlášky.

 
Přijímací řízení pro rok 2023/2024 (Velikost: 832.96 kB)
 
Přihláška ke studiu v denní formě vzdělávání ke stažení zde (Velikost: 287.63 kB)

 

Plné znění Sdělení o zermínech JPZ:

 

Sdělení o termínech JPZ (Velikost: 247.24 kB)

 

Přesný časový rozvrh JPZ:

 

Schema JPZ (Velikost: 292.52 kB)


 

Výsledky jednotné přijímací zkoušky
Přijímací řízení se řídí pravidly správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). Účastníkem správního řízení je uchazeč (§ 27 správního řádu). Je-li uchazeč nezletilý, jeho zákonný zástupce se stává zástupcem účastníka řízení (§ 29 správního řádu). Správním orgánem, oprávněnou úřední osobou a úřední osobou je pak ředitel příslušné střední školy.

Další informace související s výsledky přijímacího řízení, rozhodováním o přijetí uchazečů, podání zápisového lístku a možnosti odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí uchazeče jsou zveřejněny ve výše uvedených odkazech.

 

Zpřístupnění hodnocení jednotné přijímací zkoušky
Centrum zpřístupní řediteli školy hodnocení uchazečů v jednotné přijímací zkoušce nejpozději 28. dubna 2023. Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem.

Centrum poskytuje výsledky pouze středním školám. O způsobu poskytnutí informací o výsledcích uchazečům, resp. zákonným zástupcům, rozhoduje ředitel příslušné střední školy.

 

Termín pro podání zápisového lístku
Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě poštovní službě.

V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. I v případě přijetí uchazeče do 1. ročníku denní formy vzdělávání v průběhu školního roku se neuplatněním zápisového lístku ruší právní účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.

 

Zpětvzetí zápisového lístku
Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo do konzervatoří, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky, popř. pokud byl přijat na školu na základě odvolání.

 

Komplexní informace k Jednotné přijímací zkoušce naleznete na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání zde

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.