Kotva
Aktuality
Informace Tady nic není :-(
Kalendář akcí
39. školní týden
Dny otevřených dveří

VŽDY OD 9:00 do 18:00 hod.

23. 10. 2019

21. 11. 2019

11. 12. 2019

15. 01. 2020

19. 02. 2020

Po domluvě kdykoliv.

Třídní schůzky

Třídní schůzky vždy od 17 hodin.

13. 11. 2019

22. 04. 2020

Ověřte si docházku a studijní výsledky svých dětí denně v systému Bakaláři.

Bakaláři

Mapa webu
A
A
A

Metodik prevence

Metodik prevence sociálně patologických jevů Metodik prevence sociálně patologických jevů MgA. Romana Khauerová e-mail: r.khauerova@ptksos.cz

Školní metodik prevence (ŠMP)  (podle vyhlášky MŠMT č. 72/ 2005 - Poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních)

 

Standardní činnosti ŠMP

 

A) Metodické a koordinační činnosti

1. Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy

2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí,vandalismu, sexuálního zneužívání , zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů (SPJ).

3. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence SPJ (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.)

4. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence SPJ

5. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců., prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které v souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti

6. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence SPJ, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence SPJ )

7. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu SPJ

8. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence SPJ v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů

 

B) Informační činnosti

1. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice SPJ, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy 
2. Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností 
3. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence SPJ (orgány státní správy a samosprávy, SVP, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci)


C) Poradenské činnosti

1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy SP chování., poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
2. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje SPJ u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj SPJ ve škole

3. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a  preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními

 

Pozici školního metodika prevence zastává ing. Edita Kleckerová, kterou najdete v 1. patře v kabinetu č. 17 (mailto: e.kleckerova@ptksos.cz)

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.