Kotva
Aktuality
Informační schůzka pro ZZ účastníků zájezdu do Španělska
3.9.2019

INFORMAČNÍ SCHŮZKA pro zákonné zástupce účastníků zájezdu do Španělska proběhne v úterý, 3. 9. 2019 od 17hod. v uč. 24 (2. patro)

Informace pro pedagogy
16.8.2019

Zahajovací pedagogická rada se bude konat dne 26.srpna 2019 od 10:00 hod.

Kalendář akcí
14. školní týden
Dny otevřených dveří

VŽDY OD 9:00 do 18:00 hod.

23. 10. 2019

21. 11. 2019

11. 12. 2019

15. 01. 2020

19. 02. 2020

Po domluvě kdykoliv.

Třídní schůzky

Třídní schůzky vždy od 17 hodin.

13. 11. 2019

22. 04. 2020

Ověřte si docházku a studijní výsledky svých dětí denně v systému Bakaláři.

Bakaláři

Mapa webu
A
A
A

Omlouvání absence


Jednotný postup omlouvání žáků z vyučování – odborný výcvik a odborná praxe

 

Postup omlouvání nepřítomnosti žáka na odborném výcviku a odborné praxe navazuje na Školní řád SŠ hotelnictví a gastronomie International, s. r. o. a Smlouvu o zajištění výuky a výchovy žáka.

1) Žák, který se nemůže dostavit na pracoviště OV, je povinen se do 7,15 hod. ráno  omluvit vždy telefonicky mistru odborného výcviku na pracovišti odborného výcviku.

V případě teoretického vyučování kontaktujte sekretariát školy.

 

 

Žák je povinen svou nepřítomnost doložit omluvným listem nejpozději do 3 dnů po ukončení nemoci.

 

2) Rodinné důvody a důvody, které jsou podle zákoníku práce považovány za osobní překážky (pohřeb, úřední jednání atd.) oznamuje žák mistru odborného výcviku vždy předem.

3) Nepřítomnost na OV začínající v sobotu, neděli nebo v době státního svátku omlouvá pouze lékař (pohotovost, nemocnice). Tuto absenci je opět nutno oznámit ráno telefonicky. Omluvenky od rodičů jsou na toto období neplatné.

 

Pokud žák dodrží všechna zmíněná pravidla, je jeho absence řádně omluvena.

 

Žák 3letého oboru KUCHAŘ-ČÍŠNÍK bude z předmětu hodnocen v řádném termínu, pokud jeho celková absence za pololetí nepřesáhne 5 dnů. U 4letého oboru GASTRONOMIE  je žák hodnocen v řádném termínu, pokud jeho absence za pololetí nepřesáhne 3 dny.

 

Zkouška v náhradním termínu je zpoplatněna.

 

Při nedodržení postupu omlouvání postupuje třídní učitel a mistr odborného výcviku následovně:

 

1) Poprvé – 1 den neomluvené absence – pohovor s žákem a zákonnými zástupce žáka, navržené kázeňské opatření: důtka mistra odborného výcviku. Neomluvenou absenci může žák nahradit 2 dny odborného výcviku.

2) 8 – 14 hodin  neomluvené absence na odborném výcviku – pohovor s žákem a zákonnými zástupci žáka, navržené kázeňské opatření: důtka ředitele školy.

3) 15 – 21 hodin neomluvené absence na odborném výcviku – kázeňské opatření: podmínečné vyloučení ze studia.

4) Přesáhne-li neomluvená absence na odborném výcviku 21 hodinžák bude ze studia po podmínečném vyloučení vyloučen.